(cz. 01) – Spotkanie w BIBLIotece

(cz. 01) – Spotkanie w BIBLIotece

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z pierwszego spotkania inauguracyjnego Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 21 września 2015 r. Było nas ok. 60 osób. Chwała Panu za tak liczny Wasz udział. Zapraszajcie rodziny, znajomych i przybywajcie. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 5 października tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

 

1. Spotkanie w Bibliotece

Plan spotkanie:

1) Przewodnik:
a. Moje świadectwo.
b. Moje podejście do Biblii (o Blachnicki).
i. SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek zachowania Go, pójścia za Nim i czynienia Go słowem życia; chcę karmić się nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.
c. Mój światopogląd biblijny.
i. Iz 40,6-8
ii. Iz 55,6-7.10-11
iii. Am 8,11
iv. Jan 3,16
v. Hbr 12,2 – 3
vi. Rz 10, 9 -10. 17
vii. Mk 12,28b – 31

2) Biblioteka

3) Pierwsze odkrycia

4) Dekalog czytelnika Biblii (10 założeń, które przyjmują Biblijnie wierzący Uczniowie Pana)
a. Bóg o którym mówi Biblia jest Bogiem, który przemówił do człowieka jako pierwszy. Jego słowo jest różnorodne Hbr 1,1 -2
b. Słowa zapisane w Biblii mają odkrywać przed ludźmi Boże myśli. Beza Słowa Bożego niemożliwym jest odkryć co myśli Bóg,
c. Biblia jest skończoną całością składającą się z 46 ksiąg ST i 27 ksiąg NT. Nie zostanie już nigdy uzupełniona żadnymi dodatkowymi księgami.
d. Mimo przepisywania przez wieki i tłumaczenia na różne języki, jej orędzie nie zostało zafałszowane tzn. czytamy, modlimy się tymi samymi tekstami, którymi modlili się Żydzi, Jezus, Apostołowie i pierwsi Ojcowie Kościoła.
e. Biblia nie jest tajemną księgą, której orędzie zostało zaszyfrowane; chociaż nie wszystkie fragmenty muszą być dla wszystkich zrozumiałe przy pierwszym czytaniu i często wymagają studium biblijnego, aby odkryć ich rzeczywiste znaczenie.
f. Aby właściwie rozumieć Biblię potrzebna jest służba Ducha Świętego, który oświeca rozum człowieka, ale nie zastępuje ludzkiego wysiłku zmierzającego poznać Boży tekst.
g. To co czytelnik Biblii odkryje i zrozumie to powinien zastosować.
h. Pierwszym adresatem Biblii jest Lud Boży. I to właśnie wspólnota jest właściwym środowiskiem w którym Słowo może się rozwijać. Żadne pismo nie jest do prywatnego wyjaśniania, ale każde jest do osobistego stosowania.
i. W biblii nieomylne bezbłędne jest to co Bóg takim uczynił a nie to co my uznamy za bezbłędne. Naszym zadaniem jest odkrywanie prawdy.
j. Pismo posiada dwóch prawdziwych autorów (Boga i Człowieka). Człowiek nie był Bożą maszyną do pisania. To co zostało napisane zapisane zostało zgodnie z jego umiejętnościami, postrzeganiem świata i za pomocą narzędzi literackich, którymi dysponował.

5) Zadanie:
a. Uzupełnij otrzymana tabelkę z księgami Pisma Świętego,
b. Postaraj się zrobić chronologiczny spis kiedy powstały Pisma święte Nowego Testamentu

Rozczytywanie biblijnych skrótów:
Iz 40,6 – 8: czytamy Księga proroka Izajasza rozdział 40 wersety od 6 do 8,
Iz 55,6 – 7. 10 – 11: Czytamy Księga proroka Izajasza rozdział 55, wersety od 6 do 7 i od dziesięć do 11,
J 3,16: Czytamy Ewangelia wg św. Jana rozdział 3 werset 16,
Mk 12,28b – 31: Czytamy Ewangelia wg św. Marka rozdział 12 od połowy 28 wiersza do wiersza 31,
ŁK 19,47 – 20,2: Czytamy Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 19 werset 47 do rozdziału 20 werset 2.
Uwaga: W naszych tekstach duże cyfry oznaczają numer rozdziału natomiast małe oznaczają werset.

2. Moja Wizja Biblii

Księga proroka Izajasza 40,6 – 8
6 Głos się odzywa: Wołaj! -1 rzekłem: Co mam wołać? – Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
7 Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie, trawą jest naród.
8 Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki.

Księga Proroka Izajasza 55,6 – 7.10 – 11
6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
10 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,
11 tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Księga Proroka Amosa 8,11
11 Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.

Ewangelia wg. Św. Jan 3,16
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
List do Hebrajczyków 12,2 – 3
2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.

List do Rzymian 10, 9 -10. 17
9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Ewangelia wg. Św. Marka 12,28b – 31
Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?
29 Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą całym swoim umysłem i całą swoją mocą.31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.