(cz. 02) – Jak powstawał kanon biblijny

(cz. 02) – Jak powstawał kanon biblijny

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem z drugiego spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 5 października 2015 r. Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 19 października 2015r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Jak powstawał kanon biblijny?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy zbiór natchnionych przez, Boga ksiąg, przyjętych przez Kościół i uznanych za nieomylną regułę wiary i moralności z racji zawartej w nich objawionej przez Boga prawdy.

Kanon– pierwotnie trzcina za pomocą której mierzono, długa laska, reguła gramatyczna, spis królów, katalog

Kształtowanie się kanonu ST:

Świadectwa biblijne 2Mch 2,13n Prolog Syr 20 – 25

Pierwszy zbiór ksiąg to niewątpliwie Prawo Pańskie Ne 9,3 lub Mojżeszowe Ml 3,22 Przyjmuje się że ok. 5 wieku Pięcioksiąg był już uważany za kanoniczny

Druga Grupa ksiąg ST to są Prorocy, o działalności pisarskiej proroków czytamy m.in. w Księdze Jeremiasza 29 i 36

Lektura NT mówi nam o istnieniu samodzielnej grupy Pism, które nazywano Prorokami Mt 5,17; J 1,45

Co do Pism (3 grupa ksiąg ST) dowiadujemy się że Ezechiasz polecił przepisać przysłowia Salomona Prz 25,1 a lewici mieli śpiewać Psalmy Dawida i Asafa 2 Krn 29,30.

W czasach Jezusa wśród Żydów funkcjonowały 2 zbiory pism Palestyński (Krótszy) i aleksandryjski dłuższy. Liczba ksiąg które uważali za święte nie była ustalona od razu (np. Księga Koheleta i Pieśń nad Pieśniami uznano za Święte dopiero pod koniec 1 wieku)

Kanon aleksandryjski był bogatszy od palestyńskiego o 7 ksiąg ( Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejska, Barucha, Mądrość Syracha i Księga Mądrości oraz greckie dodatki do Księgi Estery 10,4 – 16,24 i Księgi Daniela 3,24 – 90; 13 – 14).

Ostatecznie kanon ST zatwierdzono na 2 synodach w Afryce w Hipponie 393 r i w Kartaginie 397 i 419

 

Kształtowanie się kanonu NT

Już w 2 liście Piotra pojawia się wzmianka o listach św. Pawła 2P 3,15 -16 Pod koniec 2 wieku św. Ireneusz po raz pierwszy używa nazwy NT.

Księgi wtórnokanoniczne w Nt Hbr, Jk, 2 P, 2 J, 3J Jud Ap. Najstarszy spis, który zawiera wszystkie księgi NT 27 pochodzi 367 roku od św. Atanazego

Kryteria Kanoniczności Ksiąg Świętych (Która Księga jest święta)? Ta, która była uważana za świętą przez Jezusa, Apostołów i Pierwszą wspólnotę. Skąd o tym wiadomo? Z NT w którym widzimy, że Jezus wraz z uczniami a potem ci którzy spisywali księgi posługiwali się cytatami ze ST, dalej widzimy, głos tradycji jeżeli uczniowie Jezusa, pisarze kościelni cytowali daną księgę jako świętą powszechnie można ja włączyć do kanonu Kryterium Apostolskie przyjmuje się za kanoniczna księgę, która pochodzi od apostoła lub narodziła się w kręgu jego uczniów

Dwa inne kryteria są pomocnicze mogą wystąpić jako uzupełnienie powyższych: Jeżeli dana księga była używana w liturgii przyjmuje się ją za kanoniczna, oraz jeżeli księga ta posiada budującą zgodną z nauką całej Biblii treść to fakty te przemawiają za tym aby przyjąć ją do kanonu.