(cz. 12) – Jak studiować księgi Prawa

(cz. 12) – Jak studiować księgi Prawa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 09 V 2016 r. Kolejne (13-te) spotkanie odbędzie się dnia 30 V 2016 r. tj. poniedziałek o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. (kaplica dzienna – po prawej stronie)

Jak studiować księgi Prawa?

1.      Cel nadania Prawa:

a)      Wj 19,3 – 9; 24,7 – 8; 34,10.27.28; Pwt 4,13.23; 28,69; 29, 8 – 14,

b)      Pwt 8,

c)      Rz 3,20; Ga 3,19; 1 Tm 1,9,

d)      Rz 3,19; 7,8 Ga 3,22,

e)      Ga 3,24 ,                            Rz 10,24; Ef 2,15.

2.      Podział Przepisów prawnych umieszczonych w Pięcioksięgu Mojżesza:

a)      Prawo moralne (etyczne), jego podstawą był Dekalog Wj 20; Pwt 5; por. Wj 22,20;23,13.24; 34,13 – 17; Kpł 19,4; 20,2; Pwt 13,1 – 18, oprócz tego w skład prawa moralnego wchodziły:

I.         Wj 20,22 – 23,23,

II.        Wj 31,13 – 17; Kpł 17 -27,

III.       Wj 34,1 – 28,

IV.       Pwt 12 – 26.

b)      Prawo ceremonialne (obrzędy, kult. liturgia), regulowało sposoby służby Izraela wobec Boga. Ta część Prawa zgodnie z Hbr 10,9 przestała obowiązywać, ponieważ Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę Hbr 10,12. Prawo liturgiczne dotyczyło osób miejsc i czynności sakralnych, przepisów ofiarniczych, świąt Pańskich oraz przepisów służby świątynnej.

I.        Kpł 1-7; 22,18 – 33; Wj 29,10 -46; Lb 28 -29; zob. Wj 20,24 – 26; 22,29.30; 23, 18.19; 23,19 – 20.25 – 26; Kpł 19,5 – 8; 22,18 – 30; Lb 15,2 – 31; Pwt 12,13 – 14; 17,1,

II.      Wj 28-29; Kpł 8-10; 21-22,

III.    Kpł 11-15,

IV.     Kpł 17-27,

V.      Wj 25-31; 35 – 40,

VI.     (Wj 23,10 – 17; 34,18 – 24; 35,23; Kpł 19,3b.30; 26,2 Lb 9,10 -14).

c)      Prawo cywilne (społeczne), odnosiło się do Izraela. jako narodu. Regulowało kwestie życia codziennego.

I.    Przepisy Prawa cywilnego.

1.     (Wj 20,12.14; 21,15.17; 22,16 – 17; Kpł 19,3a.29.32; 20.9; Lb 27,7 – 11; Pwt 21,10 – 21; 22,13 – 29; 23,16.17; 24, 1 – 4; 25,5 – 12,

2.     Lb 27, 1 – 11,

3.     Wj 22,21 – 27; 23,9; Kpł 19,9.10.33.34; Pwt 10,18.19; 24,17 – 22.

II.   Przepisy Prawa karnego, dotyczące regulacji związanych z wymiarem sprawiedliwości, odszkodowania (Wj 21,12 – 36; 22,1 – 27).

3.      Chrystus a Prawo:

a)      Jezus urodził się i żył za panowania Prawa Ga 4,4, przestrzegał przykazań J 15,10; On Jeden wypełnił Prawo i uczył jak je wypełniać Mt 5,17,

b)      Przez swoją zastępczą śmierć na krzyżu wykupił nas od przekleństwa Prawa Ga 3,14 14; niewolnicy Prawa stali się synami łaski Ga 4,5-7; Rz 8,18 – 17; Ef 1,5,

c)      Jezus ustanowił nowe przymierze na mocy swojej przelanej krwi Mt 26,27 – 28; Mk 14,23 – 24; Łk 22,20; 1 Kor 11,25; Hbr 8; 9,14 – 17; przymierze łaski Rz 5,1 – 2;

          Ef 2,8; Hbr 7,19 – 22; 8,6 – 13; 10,15 – 22; 12,24, wierzący w Niego są nazwani sługami nowego Przymierza 2 Kor 3,6,

d)      Ustanowił Nowe Prawo – Prawo Chrystusowe Ga 6,2; 1 Kor 9,21; Prawo Ducha Rz 8,2; Prawo Wiary Rz 3,27; Prawo Wolności Jk 1,25; 2,12; Prawo Królewskie Jk 2,8,

e)      Uczniowie otrzymują do wypełnienia przykazania Miłości Boga, bliźniego i siebie nawzajem; Sprawdzianem tej miłości jest:

i.      Miłość do braci 1 J4,20 – 21; J 13,34 – 35,

ii.    Przestrzeganie Bożego Słowa J 14,23 – 24,

iii.   Zachowywanie przykazań Jezusa J 14,15.

4.      Zasady, które warto znać, gdy się studiuje Księgi Tory (Prawa):

a.      Tora (Prawo)jest w pełni natchnionym Słowem Bożym dla nas. Nie jest natomiast Bożym przykazaniem skierowanym bezpośrednio do Kościoła. Izrael ma budować    swoje życie w oparciu o Torę a nie Kościół Jezusa Chrystusa.

b.      Tora jest podstawą Starego Przymierza. a przez to jest podstawą historii Izraela, nie obowiązuje ona Chrześcijan z wyjątkiem przykazań odnowionych w NT,

c.      Prawo objawia Bożą sprawiedliwość, Boża miłość oraz Boże wzorce moralne, trzeba pamiętać, że Boże miłosierdzie dorównuje surowości Bożych wymagań,

d.      Prawo zapisane w Rodzaju, Wyjścia Kapłańskiej, Liczb i w Powtórzonego Prawa nie jest wyczerpujące w przedstawianiu wszystkich Bożych norm i poleceń, ale pokazuje tylko niektóre odpowiednie zachowania,

e.      Tora nie jest centrum Nowego Przymierza. W centrum jest osoba Mesjasza, Kościół przyjmuje mesjański wykład Tory, czytając ją pragnie zrealizować wskazówki Mesjasza i Apostoła Pawła: Łk 24,44; Rz 15,4; 1 Kor 10,6.11,

f.       Prawo jest Bożym darem dla Izraela, przynosiło mu błogosławieństwa za wierność wobec niego. Nie jest ono zbiorem arbitralnych reguł, które ograniczają wolność ludzką.

5.      Żydowska Wizja Tory

a.      Tora: zawsze jedna, chociaż wyróżniamy Torę Pisaną i Torę Ustną. Jedna nie istnieje bez drugiej. Jest najważniejszą księgą i instytucją judaizmu, podstawą żydowskiej tożsamości i świadomości. Nie ma Żyda bez Tory, która mówi o całym żydowskim życiu od narodzin do śmierci. Tora uczy żyć na tym świecie. Tora co znaczy „pouczenie”, „instrukcja”. Człowiek pragnie zrozumieć świat, w którym egzystuje i Tora umożliwia Mu to zrozumienie.

i.      Podział Tory: Tora- pisana i – ustna. Tora Pisana jest jakby mapa całego świata a Tora Ustna to jakby szczegółowy plan miasta. W Torze Pisanej znajduje się opowieść o stworzeniu świata, losy patriarchów, historia Wyjścia z Egiptu. Tutaj znajduje się 613 przykazań, które stanowią podstawę religijnych praw judaizmu. Na 613 przykazań składa się 248 nakazów (tyle uważano, że jest części ciała ludzkiego) i 365 zakazów (ilość dni w roku).

ii.    Jak interpretować Torę: Torę się czyta. pojmuje studiuje na 4 poziomach:

Pszat – podstawowe rozumienie tekstu, egzegeza historyczno-gramatyczna, aby ustalić sens.

Remez – aluzja, podobieństwo, bóg pokazuje mi jak poszczególne fragmenty Pisma łączą się ze sobą. Porównani słów wyrazów kontekstów ich występowania.

Drasz – midraszowy, alegoryczne lub homiletyczne zastosowanie danego tekstu. Wydobywanie z tekstu tego. co on faktycznie mówi, ale w sposób taki subiektywny. Co on mówi do mnie. Słowa Pisma mogą wydobyć z naszego umysłu wiedzę, do której doprowadza Bóg, która niekoniecznie wynika z prostej lektury tekstu.

Sod – mistyczny, ukryty sens, dochodzi się do niego poprzez np. obliczanie wartości liczbowej poszczególnych wyrazów, zwraca się uwagę na nietypową pisownię,       przestawienia liter itd. Bóg nadaje sens najdrobniejszemu nawet elementowi Pisma.