(cz.32) – Przebieg nabożeństwa w synagodze

(cz.32) – Przebieg nabożeństwa w synagodze

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniem ze spotkania Szkoły Biblijnej, które odbyło się w dniu 9 IV 2018 r. Następne spotkanie odbędzie się 30-go kwietnia 2018 r. Czuj się zaproszony… Przyjdź.

Przebieg nabożeństwa w synagodze
Modlitwy wstępne:
         Szema
         Szemone Esre
Lektura Tory najpierw po hebrajsku potem po aramejsku lub po grecku w diasporze
Komentarz do tekstu
Śpiew Psalmów nawiązujących do tekstu z Tory
Lektura z ksiąg prorockich maftir
Wyznaczony przez przewodniczącego człowiek miał objaśnić znaczenie tekstu
Modlitwa Kadisz
Błogosławieństwo Aaronowe

Szema Pwt 6, 4-9; Pwt 11, 13-21; Lb 15, 37-41.
„Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest jedyny! A będziesz miłował Wiekuistego,
Boga twojego całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją. l niechaj będą słowa te, które
przekazuję ci dzisiaj na sercu twoim! I wpajaj je dzieciom twoim, i rozmawiaj o nich, przebywając w domu
twoim, i idąc drogą, i kładąc się, i wstając. I przywiążesz je jako znak na rękę twoją, i niechaj będą jako
przepaska między oczyma twoimi. I napiszesz je na odrzwiach domu twojego, i na bramach twoich! l stanie
się, gdy słuchać będziecie przykazań moich, które przekazuję wam dzisiaj, abyście miłowali Wiekuistego,
Boga waszego, i służyli Mu całym sercem waszym i całą duszą waszą. Dam wtedy deszcz ziemi waszej w
czasie swoim, wczesny i późny; i będziesz zbierał zboże twoje, i wino twoje, i oliwę twoją. Dam też trawę na
polu twoim dla bydła twego; i będziesz jadł, a nasycisz się. Strzeżcie się, aby nie dało uwieść się serce
wasze, abyście nie odstąpili ! nie służyli bogom innym i nie korzyli się im. Gdyż zapłonie gniew Wiekuistego
na was i zamknie On niebo, i nie będzie deszczu, ziemia też nie wyda plonu swego; a zginiecie rychło z ziemi
pięknej, którą Wiekuisty daje wam. I tak przyjmijcie te słowa moje do serca waszego, i do duszy waszej; i
zawiążcie je jako znak na rękę waszą, i niechaj będą przepaską między oczyma twoimi. A nauczajcie ich
synów waszych, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu twoim, i gdy idziesz drogą, i gdy kładziesz się, i gdy
wstajesz. I napiszesz je na odrzwiach domu twego, i na bramach twoich: Aby pomnożyły się dni wasze, i
synów waszych na ziemi, którą zaprzysiągł Wiekuisty ojcom waszym oddać im jak długo niebo nad ziemią. I
oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: „Powiedz synom Izraela, a poleć im, aby zrobili sobie frędzle na
krajach szat swoich, w pokoleniach swych, i niech dodadzą na frędzlach narożnych nić z błękitu. A niechaj
to będzie dla was cicit, abyście spoglądając nań wspominali na wszystkie przykazania Wiekuistego, i
spełniali je, a nie podążali za sercem waszym i za oczyma waszymi, za którymi się uganiacie. Abyście
pamiętali i spełniali wszystkie przykazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu. Jam Wiekuisty, Bóg wasz,
którym wywiódł was z ziemi Egiptu, aby być wam Bogiem, Jam Wiekuisty, Bóg wasz!”

18 BŁOGOSŁAWIEŃSTW – SZEMONE ESRE ALBO AMIDA (tekst palestyński)
O Panie, otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.

 1. Błogosławionyś Ty, O Panie, Boże nasz i Boże ojców naszych, Boże Abrahama i Boże Jakuba, Boże wielki, mocny i straszny, Boże Najwyższy, sprawco nieba i ziemi, tarczo nasza i tarczo ojców naszych, nasza nadziejo z pokolenia na pokolenie. Błogosławionyś Ty, O Panie, tarczo Abrahama!
 2. Ty jesteś mocny, poniżasz tych, co się wynoszą, potężny, sądzisz gwałtowników, żyjący przez wieki, wskrzeszasz umarłych, sprowadzasz wiatr, spuszczasz rosę, utrzymujesz żywych, ożywiasz umarłych, w mgnieniu oka sprawiasz, by zakwitło nam zbawienie. Błogosławionyś Ty, O Panie, co ożywiasz umarłych!
 3. Tyś Świętym, a imię Twoje straszne i nie ma Boga oprócz Ciebie. Błogosławionyś Ty, O Panie, Boże Święty!
 4. Obdarz nas łaską wiedzy pochodzącej od Ciebie i zrozumienia oraz wnikliwości pochodzącej z Tory. Błogosławionyś Ty, O Panie, co obdarzasz łaską wiedzy!
 5. Nawróć nas do Ciebie, O Panie, a nawrócimy się; odnów nasze dni jak niegdyś. Błogosławionyś Ty, O Panie, co przyjmujesz nawrócenie!
 6. Przebacz nam, Ojcze nasz, bośmy zgrzeszyli przeciwko Tobie, zmaż i oddal nieprawości nasze sprzed oczu Twoich, ponieważ mnogie jest miłosierdzie Twoje. Błogosławionyś Ty, O Panie, hojny w przebaczeniu!
 7. Spojrzyj na naszą udrękę i walcz wespół z nami i wybaw nas dla imienia Twego. Błogosławionyś Ty, O Panie, odkupicielu Izraela!
 8. Ulecz nas, o Panie, z boleści naszych serc, z udręki i wzdychania: oddal je od nas i spraw, aby zagoiły się nasze rany. Błogosławionyś Ty, O Panie, co leczysz niemoce ludu Twego, Izraela!
 9. Pobłogosław nam, o Panie, Boże nasz, rok ten, aby obfite były zbiory płodów wszelkiego gatunku i przybliż nam rychło odkupienie Twoje i daj rosę i deszcz na oblicze ziemi, nasyć ten wiek skarbami Twej dobroci i błogosław dziełu rąk Twoich. Błogosławionyś Ty, O Panie, co błogosławisz lata!
 10. Zadmij w wielką trąbę, na wyzwolenie nasze i wznieś sztandar, aby zgromadzić wygnańców naszych. Błogosławionyś Ty, O Panie, który zbierasz Swych wygnańców z ludu Twego, Izraela!
 11. Przywróć sędziów naszych, jak było na początku, a radców naszych jako drzewiej bywało i panuj nad nami Ty, jedynie Ty sam. Błogosławionyś Ty, O Panie, co miłujesz sprawiedliwość!
 12. Niechaj dla odstępców nie będzie nadziei, a królestwo pychy rychło wykorzeń za dni naszych; nazarejczycy i heretycy niech zginą w jednej chwili, niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi. Błogosławionyś Ty, O Panie, co zginasz (kark) pysznych!
 13. Niechaj nad sprawiedliwymi zgromadzą się Twe zmiłowania i daj nam sowitą zapłatę wespół z tymi, którzy czynią to, co się Tobie podoba. Błogosławionyś Ty, O Panie, nadziejo sprawiedliwych!
 14. Uczyń miłosierdzie, o Panie, według mnóstwa zamiłowania Twego, Izraelowi, ludowi Twemu, Jerozolimie, miastu Twemu, Syjonowi, przybytkowi Twej chwały, Twej siedzibie i królestwu domu Dawida, Mesjaszowi Twej sprawiedliwości. Błogosławionyś Ty, 0 Panie, Boże Dawida, co budujesz Jeruzalem!
 15. Wysłuchaj, o Panie, Boże nasz, głosu naszej modlitwy i uczyń nam miłosierdzie, ponieważ Tyś jest Bogiem udzielającym łaski i miłosierdzia. Błogosławionyś Ty, O Panie, co wysłuchujesz modlitwę!
 16. Bądź łaskawy, o Panie, Boże nasz, i zamieszka] na Syjonie, a słudzy Twoi niech Ci służą w Jerozolimie. Błogosławionyś Ty, O Panie, abyśmy Ci służyli z bojaźnią!
 17. Dzięki składamy Tobie, który jesteś Panem, Bogiem naszym i Bogiem ojców naszych, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, za miłość i miłosierdzie, jakie nam przyznałeś i jakie nam wyświadczyłeś, a naszym ojcom przed nami. A jeśli mówimy „nasza noga się chwieje”, miłość Twa, o Panie, nas podtrzymuje. Błogosławionyś Ty, O Panie, co znajdujesz upodobanie w dziękczynieniu!
 18. Użycz pokoju w Izraelu„ Ludzie Twoim i Twym mieście i dziedzictwie i błogosław nas, wszystkich nas w jedności. Błogosławionyś Ty, 0 Panie, sprawco pokoju!

KADISZ

Niech będzie wywyższone i uświęcone Jego wielkie Imię

wszyscy odpowiadają: Amen

W świecie, który Sam stworzył według Swojej woli. I niech nastanie Jego królestwo, za waszego życia i waszych dni, i za życia całego Domu Jisraela, prędko w bliskim czasie. Mówcie: Amen

wszyscy odpowiadają: Amen

Niechaj Jego wielkie Imię będzie błogosławione na wieki i na zawsze. Niechaj będzie błogosławione i pochwalone, opiewane i wywyższone, wyniesione i uświetnione, uwielbiane i sławione Święte Imię Jego, który jest Błogosławiony;

wszyscy odpowiadają: który jest Błogosławiony

Ponad wszelkie błogosławieństwa, i pieśni pochwalne, i hymny i pocieszenia wznoszone na tym świecie.

Mówcie: Amen.

wszyscy odpowiadają: Amen

Niech przyjdzie pokój z wysokości, i dobre życie, dla nas i dla całego Izraela. Mówcie: Amen.

wszyscy odpowiadają: Amen

Ten, który sprawia pokój na wysokościach, niech ześle pokój dla nas i dla całego Izraela.

Mówcie: Amen.

wszyscy odpowiadają: Amen